S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

Barfíci na Firmy.cz

KONTAKTY

Nikol Bohatá
Rokytova 1
Brno 615 00
tel: 605277576
info@barfici.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky/GDPR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Provozovatel obchodu Barfici.cz

Nikol Bohatá 

Nádražní 347

Koryčany 768 05

 

Tel. Jednatele obchodu: 739 627 945

E-MAIL: Info@barfici.cz

IČO: 03746062

DIČ: CZ9161085373

 

Veterinární registrační číslo: CZ 23191

 

 • 1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Nikol Bohatá – Barfíci, tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: Nikol Bohatá se sídlem Nádražní 347, Koryčany 768 05 , IČ: 03746062, Info@barfici.cz  739 627 945, zapsanou (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

 • 1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.barfici.cz (dále jen eshop).

 • 1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

 • 1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

 • 1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


 • 2. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře, telefonicky či e-mailem) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

 • 2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

 • 2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

 • 2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

 • 2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře.

 • 2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

 • 2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

 • 2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.


 • 3. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

 • 3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

 • 3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.


 • 4. Odstoupení od smlouvy

 • 4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

 • 4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob(SMS, email), užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučeno.

 • 4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 • 4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

 • 4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • 4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

 • 4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 • 4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

 • 4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.


 • 5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

 • 5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

 • 5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

 • 5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny.

 • 5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.


 • 6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 • 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

 • 6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

 • 6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 • 6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 • 6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 • 6.6. V případě potřeby zákazníka reklamovat zboží je možné toto učinit pomocí reklamačního formuláře, který najdete níže na této stránce. 

 • 6.7. Vzhledem k charakteru zboží, je třeba nafotit zboží, jeho vadu a etiketu s DMT (datum minimální trvanlivosti) na jednom snímku. Tyto fotky (BEZ ZBOŽÍ) potom zaslat spolu s formulářem na e-mailovou adresu Info@barfici.cz a v předmětu uvést - REKLAMACE, nebo fyzicky (formulář a fotky) na adresu Barfcíci, Obchodní dům Lerk, Rokytova 1 Brno-Židenice.

 • 6.8. Kupující bude informován o přečtení zprávy, nebo převzetí dopisu (doporučeně) a následně nejpozději do 3 dnů od tohoto data bude vyrozuměn o průběhu reklamace. Stejnou formou jakou byla reklamace podána. (písemně/elektronicky)

 • Reklamace se nevztahuje na zboží po DMT (datu minimální trvanlivosti)


 • 7. Ochrana osobních údajů

 • 7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

 • 7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

 • 7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

 • 7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.


 

 • 8. Závěrečná ujednání

 • 8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

 • 8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

 • 8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

  Níže jsou formuláře pro Odstoupení od smlouvy a Reklamace...

  Nikol Bohatá

  Obchodní dům Lerk

  Rokytova 1

  Brno-židenice 615 00

  DOPORUČENĚ

   

  V ………….. , dne…………….. 

  Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

  Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal …………… v hodnotě …………Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ………………….(číslo dokladu ………….).

  Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží chci vrátit spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (viz výše).

  Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo …………………., vedený u ……………………….., a.s.

  S pozdravem

  vlastnoruční podpis


  Reklamace zboží spotřebitelem

   Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)........................
  datum narození............................................................
  adresa ........................................................................
  kontaktní údaje (e-mail, telefon) ....................................

  Nikol Bohatá

  Obchodní dům Lerk

  Rokytova 1

  Brno-židenice 615 00

  IČ: 03746062 

   

  V ....................... dne .............................

   

   

  Uplatnění reklamace

   

  Vážení,
  dne .......... jsem ve Vaší provozovně (přes e-shop na www.barfici.cz) v ulici  Rokytova 1  v Brně zakoupil ...................... výrobek .............. . Toto zboží neodpovídá slíbené kvalitě, .............. (popis nedostatku). Vzhledem k tomu, že vadné plnění je zřejmě nepodstatným porušením smlouvy, žádám Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o výměnu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace.

   

  Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení výměny v době jejího trvání.

   

  Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.

   

  S pozdravem

   

   

  ..............................................

  (vlastnoruční podpis)

   

   

  Potvrzuji převzetí reklamace

  dne .................................                                                                              ...............................................

                                                                                                                  podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby

   

   

  Přílohy: Kopie daňového dokladu

GDPR

GDPR

 

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE

obecného nařízení

o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

 

1)        Podnikatelský subjekt Nikol Bohatá, IČ: 03746062, se sídlem Nádražní 347, 768 05 Koryčany, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Městský úřad Šlapanice, č.jednací: OŽÚ-ČJ/19135-15/BED, zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti.

 

2)        Kontaktní údaje správce jsou:

            adresa: Nádražní 347, 768 05 Koryčany

            email: info@barfici.cz

            telefon: 739627945

 

3)        V tomto dokumentu bychom Vás z pozice správce rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dálejen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační          společnosti,ve znění pozdějších předpisů.

 

4)        Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované neboidentifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzickáosoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například:  jméno,identifikační číslo, lokační údaje, síťovýidentifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

5)        Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě níže uvedených právních důvodů:

 

 1. a) pro účely plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b)GDPR

 

 1. b)pro účely našeho oprávněného zájmu na poskytování přímého marketingu

            (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6

            odst. 1 písm.f) GDPR

 

 1. c)pro účely marketingu–na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR,tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách,včetně        přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků na základě    Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm.a) GDPRve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační            společnosti.

 

 1. d)vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6

            odst. 1 písm. a) GDPR

 

6)        Osobní údaje, které zpracováváme, jsou:

 

 1. a) jméno a příjmení
 2. b)adresa bydliště
 3. c)doručovací adresa
 4. d)identifikační číslo
 5. e)adresa elektronické pošty
 6. f)telefonní číslo
 7. g)IP adresa, cookies

 

7)        Forma zpracování – Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě

            automatizovaným a neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

            neautomatizovaným způsobem.

 

8)        Vaše osobní údaje poskytujeme těmto třetím osobám:

 

 1. a)osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základěsmlouvy
 2. b)osobám poskytujícím nám marketingové, serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 3. c)pro účel plnění smlouvy také s externí účetní či daňovému poradci;

 

9)        Osobní údaje neposkytneme třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

10)      Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace, které uchováváme na     základě Vámi uděleného souhlasu, budeme zpracovávat po dobu neurčitou do odvolání souhlasu.

 

11)      Nákup zboží není podmíněn udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlas s uchováváním  a zpracováváním výše uvedených

             osobních údajů na základě souhlasu nebo se zasíláním obchodních sdělení

            můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že nám zašlete na adresu elektronické pošty

            info@barfici.cz zprávu nebo nám odvolání souhlasu oznámíte telefonicky, v

            případě vedení uživatelského účtu tento po přihlášení můžete zrušit.

 

12)      Pro účely analýzy návštěvnosti našich webových stránek, zlepšení Vašeho komfortu, poskytování funkcí sociálních médií a personalizaci obsahu, naše webové stránky využívají cookies. Server do Vašeho počítače uloží malé           množství dat, která nás informují o tom, jak naše webové stránky používáte. Ukládání cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz stránek, můžete zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Tyto cookies smíme používat jen s

            Vaším souhlasem. Takto získané informace sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy.

 

13)      V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 

 1. a)PRÁVO NA PŘÍSTUP k Vašim o sobním údajům, což znamená, že nás

            můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém    rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsmeosobní údaje získali, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k     automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právozískat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 1. b)PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů, což znamená, že násmůžete požádat oopravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

 1. c)PRÁVO NA VÝMAZ osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod prozpracování (iii) vznesete námitky protizpracování a neexistujížádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je  protiprávní nebo (v) toukládá zákonná povinnost.

 

 1. d)PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud senevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétněpokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, alemísto výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) jižVaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování,ale Vy ano (iv) nebo    pokud jste vznesli námitku proti zpracování dle čl.6odst. 1písm. f),můžememít Vaše osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje potřebujeme z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

 

 1. e)PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli se souhlasem ke zpracování nebo    pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je -li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.

 

 1. f)PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování osobních údajů, což znamená,že k nám můžete podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování      svých o sobních údajů, čímž způsobíte, že Vaše osobní údaje dále nebudemenezpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody prozpracování,které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 

 

14)      Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem,u nás můžete uplatnit  buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@barfici.cz či   telefonicky na čísle: 739627945

 

15)      Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

 

16)      Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy požadujeme z   důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být       neuzavření smlouvy, neboť bez těchto údajů bychom nebyli schopni plnit své  povinnosti vyplývající ze smlouvy.

 

17)      Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanémurozhodování.

 

18)      Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. Zejména jsme přijali technická opatřeník zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

19)      Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

20)      V případě, že budeme chtít užívat Vaše osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vámposkytne informaci o    tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

 

21)      Informace nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

           

 

 

 BRNĚ dne 23.5.2018

 

 

 

 

 

........................

.

Nikol Bohatá

Yjg5Z